مجوزهای میشا کالا

میشا کالا قصد دارد در این بخش کلیه مجوزهای اخذ شده را در معرض دید کاربران سایت قرار دهد

نشان ملی رسانه های دیجیتال
پروانه كسب
کارت مباشرت
گواهی ثبت